Wij maken gebruik van cookies en andere verwante technologieën, zodat we uw ervaring op onze site kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akooord met het gebruik van deze technologiën.

Ons Filiaal in Stadshagen verhuist! Klik hier voor meer informatie en openings-aanbiedingen!

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied.

Op elk gebruik van fietsgoed.nl, bestellingen, leveringen etc. zijn deze voorwaarden en de Nederlandse Wet van toepassing.

Artikel 2 Bestellingen.

Art. 2.1. Op bestellingen geplaatst via Fietsgoed.nl - Scholten (bij Scholten - Fietsgoed bv), welke bezorgd worden, zijn de wettelijke regels betreffende kopen op afstand van toepassing.

Art. 2.2. Bestellingen die u zelf in 1 van onze filialen op haalt of op laat halen, zijn feitelijk voorraad reserveringen, waarbij de overeenkomst tot standkomt op het moment dat het product in 1 van onze filialen aan u overdragen wordt. Dit ongeacht of u vooraf wel of niet betaald heeft. De wettelijke regels aangaande kopen op afstand zijn dan niet van toepassing.


Artikel 3 Retourneren goederen.

Art. 3.1. Conform de wettelijke regels aangaande kopen op afstand, kunt u binnen 14 dagen na levering van het product, het product zonder opgaaf van redenen aan ons retourneren. Tenzij artikel 2.2 van toepassing is.

Art. 3.2. Ten aanzien van geretourneerde artikelen geldt dat deze alleen geaccepteerd worden indien:
a. Deze in de originele, niet beschadigde verpakking zitten.
b. Het artikel niet gebruikt is, gebruikt uit ziet, anders geurt, enz.
c. Vergezeld dienen te gaan met de originele pakbon.

Art. 3.3. De kosten verbonden aan het retour sturen zijn voor rekening van de koper.

Art. 3.4. De koper kan goederen ook zelf retour brengen in 1 van onze filialen.

Art. 3.5. Scholten Fietsgoed bv zal retour gezonden of gebrachte artikelen binnen 5 dagen controleren en de betaling aan koper via de bank crediteren.

Art. 3.6. In het geval van toepassing van art 2.2 is, waarbij geen sprake is van een garantie claim (zie art. 4.), kan onder de voorwaarden van art. 3.2 goederen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen retour gebracht worden in 1 van onze filialen. De koper krijgt dan een waardebon ter waarde van het aankoopbedrag van het geretourneerde artikel, welke in 1 van onze filialen gebruikt kan worden als betaalmiddel.

Art. 3.7. Indien Scholten Fietsgoed bv aan retourgoederen tekorten als beschreven in art.3.2 lid a of lid b constateerd, neemt Scholten Fietsgoed bv contact met de koper op om in overleg tot een oplossing te komen. De oplossing kan o.a. bestaan uit het weer terugsturen van de goederen naar de koper of het overeenkomen van een gebruiksvergoeding.

Art. 3.8. Een geconstateerd tekort als omschreven in art. 3.2 lid c wordt niet beschouwdt als een retourzending en stuit de wettelijke 14 dagen bedenktijd bij kopen op afstand niet. Deze artikelen worden direct naar constatering door Scholten Fietsgoed bv terug gestuurd naar de koper.


Artikel 4. Service en garantie.

Art. 4.1. Scholten Fietsgoed bv garandeert dat alle geleverde producten naar behoren functioneren en blijven functioneren gedurende de door de fabrikant van het product aangegeven garantie periode.

Art. 4.2. Indien u gebreken constateert binnen de garantie periode, adviseren wij u eerst telefonisch of via de mail contact op te nemen met het hoofdfiliaal aan de de Luttekestraat. Mogelijk dat het probleem telefonisch opgelost kan worden.

Art. 4.3. Tenzij in het contact als omschreven in art. 4.2. door Scholten Fietsgoed bv verzocht het product met het tekort te retourneren, dient retour brenging van producten met vermeende tekorten in persoon te gebeuren, danwel per (pakket)post, met een duidelijk omschrijving van het geconstateerde tekort. Retourzendingen met de post zonder duidelijke omschrijving van het tekort worden na het verloop van 3 maanden beschouwd als een schenking aan Scholten Fietsgoed bv. Voor reclaimen van retourzending van arikelen met een vermeend tekort, zonder duidelijke gebreksomschrijving brengt Scholten Fietsgoed bv €25,= administratie en bewaarkosten in rekening, welke vooraf betaald dienen te worden.

Art. 4.4. Onder garantie vallen niet gebreken die ontstaan zijn als gevolg van normale slijtage bij normaal gebruik.

Art. 4.5. Onder garantie vallen niet gebreken die ontstaan zijn als gevolg van beschadiging en / of slijtage door oneigenlijk gebruik.

Art. 4.6. In het geval dat Scholten Fietsgoed bv van mening is dat er sprake is van het omschrevene als omschreven in art. 4.4. of art. 4.5. neemt Scholten Fietsgoed bv contact op met de koper om een verdere afhandeling af te stemmen. De mogelijke afhandelingen zijn:
a. De koper geeft toestemming aan Scholten Fietsgoed bv het artikel aan te bieden bij de afvalverwerker.
b. De koper wenst het product retour te ontvangen. In dat geval brengt Scholten Fietsgoed bv de verzendkosten in rekening bij de koper, tenzij de koper het product in 1 van de filialen ophaalt.
c. De koper eist dat het product ter beoordeling opgestuurd wordt naar de fabrikant. Scholten Fietsgoed bv zal bij een dergelijke eis, aangeven hoe hoog de administratie en afhandelingskosten zullen bedragen. In het volharden in van zijn eis door de koper, zal Scholten Fietsgoed bv die kosten in rekening brengen bij de koper indien de fabrikant de garantieclaim ook niet erkent. In dat geval kan de koper vervolgens nog kiezen uit afhandeling via lid a of lid b van diet artikel.
d. Indien koper niet binnen 3 maanden een keuze gemaakt heeft of het afhandelingsscenario, wordt hij/zij geacht gekozen te hebben voor lid a van dit artikel.

Art. 4.7. In alle gevallen waarin Scholten Fietsgoed bv en/of de fabrikant de garantieclaim erkent, heeft Scholten Fietsgoed bv de keuze uit de volgende mogelijkheden om de claim af te handelen:
a. Reparatie van product met het tekort, zodanig dat deze weer aan de specificaties voldoet.
b. Vervanging het product door een ander exemplaar. Dit exemplaar heeft nog een garantieduur als welke gold voor het originele prodcut.
c. Vervanging van het product door een ander gelijkwaardig product. Dit product heeft nog een garantie duur als welke gold voor het originele product.
d. Restitutie van aankoopbedrag.

Artikel 5. Niet leveren door Scholten Fietsgoed bv.

Art. 5.1. Ondanks dat Scholten Fietsgoed bv haar uiterste best doet de fysieke voorraad overeen te laten stemmen met de administratieve voorraad, is niet uit te sluiten dat een situatie ontstaat waarin de administratieve vorraad, zoals zichtbaar is op Scholten Fietsgoed bv niet overeenstemt met de administratieve voorraad en waardoor levering niet tijdig of in het geheel niet mogelijk is. In dergelijke gevallen zal Scholten Fietsgoed bv:
a. Indien levering later nog mogelijk is, contact opnemen met de koper om af te stemmen of de klant op de verlate levering wil wachten of de betaling gecrediteerd wenst.
b. Indien levering niet mogelijk is, de koper daarvan op de hoogte stellen en de gemaakte betaling crediteren.

Art. 5.2. In alle gevallen is Scholten Fietsgoed bv gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, een bestelling niet te leveren. In dat geval zal Scholten Fietsgoed bv direct de koper informeren dat levering niet mogelijk is en de gemaakte betaling crediteren.

Art. 5.3. Scholten Fietsgoed bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade welke de koper leidt door niet of verlate levering door Scholten Fietsgoed bv.


Artikel 6. Beperkte Aansprakelijkheid.

Art. 6.1. Scholten Fietsgoed bv is slecht aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van gebruik en/of ontvangst van de bestelde producten als bij wet bepaald.

Art. 6.2. Scholten Fietsgoed bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste montage van de geleverde artikelen, tenzij de wet anders bepaald.

Artikel 7. Verwerken en bewaren persoonsgegevens.

Art. 7.1. Scholten Fietsgoed bv slaat uw persoonsgegevens op omdat ze onderdeel zijn van de factuur. Scholten Fietsgoed bv heeft een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar wat betreft facturen. Eventuele maatgegevens van het product, zijn onlosmakelijk onderdeel van de factuur en deze gegevens worden dus ook ook voor een periode van 5 jaar bewaard. Factuur gegevens worden na 5 jaar door ons verwijderd.

Art. 7.2. Indien in u in het bestel proces heeft aangegeven dat u geen bezwaar heeft dat wij contact met u opnemen voor commerciële doeleinden en / of voor activiteiten, bewaren wij uw gegevens voor onbepaalde tijd en zullen wij periodiek contact met u opnemen om u te attenderen op aanbiedingen en activiteiten die wij organiseren.

Art 7.3. U kun ons ten alle tijden verzoeken u van eventuele mailinglijsten. Bij het ontvangst van zo'n verzoek verwijderen wij tegelijk alle opgeslagen data waarvoor wij geen wettelijke bewaartermijn hebben verwijderen.

Art. 7.4. Indien u in 1 van onze filialen artikelen aanbiedt ter reparatie, zullen wij uw mobiele telefoonnummer gebruiken om u per SMS op de hoogte te stellen de de reparatie is afgerond.

Art 7.5. Indien u een gebruikt rijwiel bij ons inruilt, zijn wij wettelijk verplicht deze transactie met u naam, geboortedatum, adres gegevens en volledige gegevens van het ingeruilde rijwiel te registeren bij het DOR (Digitaal Opkoop Register) van de gemeente Zwolle. Dit register heeft tot doel het voorkomen van heling van gestolen goederen, en de politie heeft ook toegang tot dit register. Over bewaartermijn in het register e.d. moet u contact opnemen met de gemeente Zwolle, omdat dit geheel buiten de controle van Scholten Fietsgoed bv is.

Artikel 8. Online reviews en beoordelingen.

Art. 8.1 Alleen klanten die in de winkel een rijwiel hebben gekocht bij Scholten Fietsgoed bv worden proactief uitgenodigd ons te beoordelen op het Trustpilot platform (nl.trustpilot.com).

Art 8.2 Beoordelingen op andere platformen en beoordelingen op Trustpilot van niet uitgenodigde klanten, zijn op initiatief van de klant zelf gegeven.

Art 8.3 Scholten Fietsgoed bv geeft geen tegenprestatie voor een review/beoordeling.

Art 8.4  Scholten - Fietsgoed bv reageert over het algemeen op negatieve reviews, door de klant uit te nodigen contact op te nemen om tot een oplossing te komen.

Art. 8.5 Voor commerciële doeleinden neemt Scholten Fietsgoed bv beoordelingen van uitgenodigde klanten over op haar website met een link naar de originele beoordeling.